Aktualności Porady

Mikropożyczka 5000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pandemii.
O czym warto wiedzieć?

No Comments

Mikropożyczka 5000 zł to koło ratunkowe dla małych przedsiębiorstw, które dotkliwie odczuły skutki pandemii COVID-19. Jest to jedno z działań pomocowych pakietu Tarczy antykryzysowej, finansowane ze środków Funduszu Pracy. Pożyczka jest niskooprocentowana lub można starać się o jej umorzenia, co sprawia, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania. O mikropożyczkę może ubiegać się każdy, kto doświadcza trudności z powodu prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii. Otrzymane środki można wydać na bieżące zobowiązania, np. opłacenie podatków, składek ZUS, zakup towarów czy na czynsz. Można wnioskować o dowolną kwotę, która nie przekracza 5000 zł. Więcej szczegółów dotyczących mikropożyczki znajduje się w poniższym artykule.

Aktualizacja 5.11.2020 r.: Na końcu artykułu, w rozdziale Mikropożyczka 5000 zł – regulacje podatkowe, znajdują się cenne informacje dotyczące rozliczenia mikropożyczki.

Kto może ubiegać się o mikropożyczkę?

Zgodnie art. 15zzd ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa w sprawie COVID-19), mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r., może starać się o uzyskanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że pieniądze uzyskane dzięki pożyczce nie mogą pokrywać kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. Na ten cel przeznaczono środki pochodzące z innych źródeł wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej.

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, tj. którzy w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

 • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro w przeliczeniu na polski złoty,
 • lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro w polskich złotych.

Warto pamiętać, że przy wyliczaniu średniorocznego zatrudnienia należy brać pod uwagę pełne etaty, a nie pojedyncze osoby. Dla przykładu – 3 pracowników zatrudnionych przez cały rok na 4/5 etatu daje razem 2,4 etatu, a nie 3 etaty. Od 18 kwietnia 2020 r., wraz z wprowadzeniem ustawy o Tarczy antykryzysowej 2.0, istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę również dla działalności gospodarczych, które nie zatrudniają pracowników.

Na jakich zasadach przyznawana jest mikropożyczka 5000 zł dla firm?

mikropożyczka 5000 

Mikropożyczka jest wypłacana jednorazowo na podstawie wcześniej podpisanej umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczyna się on po 3-miesięcznym okresie karencji. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki, mając na uwadze czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 zł, a jej oprocentowanie stałe wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie.

Wniosek o udzielenie pożyczki 5000 zł?

Aby otrzymać mikropożyczkę, niezbędne jest wypełnienie wniosku oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. Poniżej znajdują się wszystkie potrzebne informacje, które pomogą bezstresowo i szybko przejść przez ten proces.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby uzyskać pożyczkę, należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Można to zrobić za pomocą formularza elektronicznego na portalu praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Wymagane dokumenty

 • Umowa zawarta między starostą a mikroprzedsiębiorcą. Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo po zaakceptowaniu wniosku przez urząd pracy, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych, na rachunek wskazany przez pożyczkobiorcę. W umowie zawarte są wszystkie informacje dotyczące warunków otrzymania pożyczki.
 • Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku do powiatowego urzędu pracy.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.
 • Kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Formularze i dokumenty są dostępne na stronie internetowej praca.gov.pl. W czasie ich wypełniania można skorzystać z podpisu elektronicznego lub zaufanego.

Oświadczenia pożyczkobiorcy

W momencie składania wniosku przedsiębiorca oświadcza, że:

 • zna zasady ubiegania się o uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,
 • prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • informacje, które zawarł we wniosku oraz w załączonych dokumentach są prawdziwe,
 • nie złożył wniosku o udzielenie pożyczki w innym powiatowym urzędzie pracy niż wskazany we wniosku,
 • nie otrzymał nigdy pożyczki przyznanej na podstawie art. 15zzd Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • zobowiązuje się, że wykorzysta środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wniosek o umorzenie pożyczki – czy jest konieczny?

Początkowo, w celu umorzenia pożyczki, należało złożyć odpowiedni wniosek. Miało to odbyć się w terminie nieprzekraczającym 14 dni, licząc od upływu 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Jednak pod koniec maja br. wprowadzono poprawkę (druk nr 390 w art. 15zzd, ust. 7.) do tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0, która umożliwia automatyczne umorzenie mikropożyczki, gdy prowadzono działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy. Dlatego obecnie składanie wniosku o umorzenie mikropożyczki nie jest wymagane. Informacje o tym, czy przedsiębiorca nadal prowadzi swoją działalność, powiatowe urzędy pracy uzyskują dzięki ogólnodostępnym danym z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Tutaj zostają wpisane numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Biała lista podatników VAT – co to za narzędzie i jak z niego korzystać?

Mikropożyczka 5000 zł – regulacje podatkowe

jak wypełnić wniosek o pożyczkę 5000

Jak ta pomoc finansowa jest postrzegana z perspektywy biura rachunkowego zajmującego się prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa? Poniżej znajdują się najważniejsze kwestie dotyczące opodatkowania mikropożyczki 5000 zł.

Ujęcie podatkowe

Uzyskany na podstawie art. 15zzd ust. 10 specustawy w sprawie COVID-19 przychód z tytułu umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców jest neutralny podatkowo, również nie stanowi przychodu podatkowego, zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i prawnych.

Poniesione koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których źródłem finansowania było świadczenie postojowe na zasadach ogólnych, stanowią koszty uzyskania przychodów.

Podatek VAT

Zakupy finansowane z mikropożyczki dają podatnikowi VAT prawo do odliczenia podatku VAT z uwzględnieniem ustawowego wyłączenia (np. w przypadku usług gastronomicznych, noclegowych) oraz ograniczeń (np. 50% w zakresie używania samochodu osobowego, dla którego podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu). Od nabytych towarów i usług w zakresie, w jakim służą one wykonywaniu czynności opodatkowanych, podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust.1 ustawy o VAT.

Pomoc dla księgowych – ujęcie mikropożyczki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w księgach rachunkowych

Mikropożyczka jest rozliczana na zasadach dotyczących pożyczki. Nie jest ona ujmowana w księdze przychodów i rozchodów – zarówno jej otrzymanie, jak i umorzenie. Otrzymanie mikropożyczki – równowartość otrzymanych środków, należy odnieść na konta:

 • Dt 131-1 (konto bankowe),
 • Cr 241-1 (pozostałe rozrachunki – pożyczka z Funduszu Pracy).

Nawet w przypadku umorzenia pożyczki, kwota ta nie będzie stanowiła przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej. Mikropożyczkę – równowartość kwoty umorzenia, należy odnieść na konta:

 • Dt 241-1 (pozostałe rozrachunki – pożyczka z Funduszu Pracy),
 • Cr 760-1 (pozostałe przychody operacyjne) .

Podstawa prawna znajduje się w art. 3 ust. 1 pkt. 30 ustawy o rachunkowości w korespondencji z art. 3 ust.1 pkt 32 tej samej ustawy.

Wydatki na zakup są zaliczane na zasadach ogólnych do kosztów uzyskania przychodów. Gdyby mikropożyczka była przeznaczona na zakup środka trwałego (amortyzowanego inaczej niż jednorazowo), księgowanie przedstawiałoby się następująco:

 • Dt konto 241-1 ( pozostałe rozrachunki – pożyczka z Funduszu Pracy),
 • Cr konto 840 (rozliczenia międzyokresowe przychodów).

Kwota ujęta na koncie 840 podlega zarachowaniu do pozostałych przychodów operacyjnych, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, np. zapisem:

 • Dt konto 840 (rozliczenie międzyokresowe przychodów),
 • Cr konto 760-1 (pozostałe przychody operacyjne).

Podsumowanie

Mikropożyczka 5000 zł to doraźna pomoc dla mikroprzedsiębiorców, którzy napotkali trudności w prowadzeniu przedsiębiorstwa podczas pandemii koronawirusa. Początkowo dostępna była jedynie dla firm zatrudniających pracowników, obecnie wniosek o tę pomoc finansową może składać każdy, kto prowadził działalności gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. Zdobyte środki można przeznaczyć wyłącznie na bieżące koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Warto złożyć wniosek i skorzystać z pomocy, póki jest to jeszcze możliwe, tym bardziej, że pożyczka w całości automatycznie podlega umorzeniu.