Aktualności Porady

Dofinansowanie na kapitał obrotowy PARP – ujęcie w księgach rachunkowych

No Comments

Dofinansowanie na kapitał obrotowy na rzecz przedsiębiorców przekazała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Są to środki finansowe, które mają zminimalizować negatywne skutki wystąpienia pandemii COVID-19. Jest to pomoc skierowana dla średnich przedsiębiorstw. Dotacje na kapitał obrotowy mają wesprzeć firmy, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, co pozwoli im na utrzymanie działalności gospodarczej.

Na co można przeznaczyć dotację na kapitał obrotowy?

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

kapitał obrotowy dotacja

Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot, który:

  • ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,
  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
  • nie spełnienia definicji mikro i małego przedsiębiorstwa, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

  • kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
  • kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
  • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

Nabór skierowany jest wyłącznie dla firm mających status średniego przedsiębiorstwa, dlatego przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że firma nie jest mikro i małym przedsiębiorstwem, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

W ustalaniu statusu przedsiębiorstwa narzędziem pomocniczym jest Kwalifikator MŚP oraz dokumenty źródłowe definicji MŚP.

Dotacje na kapitał obrotowy – regulacje podatkowe

dotacje na kapitał obrotowyJak kwestia dotacji jest traktowania przez biura rachunkowe? Poniżej znajduje się wyjaśnienie regulacji podatkowych.

Ujęcie podatkowe

Dotacje na kapitał obrotowy stanowią przychody podatkowe korzystające ze zwolnienia z CIT/PIT (por. art. 17 ust. 1 pkt 52 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PDOP) oraz odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o PDOF.

W związku z tym wydatki, których zakup sfinansowano z takich przychodów, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (por. art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PDOF).

Ujęcie w księgach rachunkowych

Otrzymanie dotacji – równowartość otrzymanych środków należy odnieść na konta:

  • Dt 131 ( konto bankowe)
  • Cr 760 (pozostałe przychody operacyjne)

Podstawa prawna art. 3 ust. 1 pkt. 30 ustawy o rachunkowości w korespondencji z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.

Podatek VAT

Zakupy finansowane z dotacji dają podatnikowi VAT prawo do odliczenia podatku VAT z uwzględnieniem ustawowego wyłączenia (np. w przypadku usług gastronomicznych, noclegowych) oraz ograniczeń (np. 50% – w zakresie używania samochodu osobowego, dla którego podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu).

Od nabytych towarów i usług w zakresie w jakim służą one wykonywaniu czynności opodatkowanych podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT – art. 86 ust.1 ustawy o VAT.